Restart av server fra klient

Det er situasjoner der man ønsker å ta en restart av en server, eller flere, men vil heller være på klient delen å gjøre det.  

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Nedenfor er det listet opp flere metoder å ta restart. Både ved PowerShell og MSDOS kommandoer.

Fra PowerShell har vi fire forslag for restart av ønsket server.

Restart av server via klient Powershell variant 1

restart-computer <ServerName>

Restart av server via klient Powershell variant 2

Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName <ServerName> | Invoke-WMIMethod -name Win32Shutdown

Restart av server via klient Powershell variant 3

(gwmi win32_operatingsystem -ComputerName <ServerName> -cred (get-credential)).Win32Shutdown(6) 

Restart av server via klient Powershell variant 4

$username = <brukerid>
$password = <passord>
$secpw = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
$cred  = New-Object Management.Automation.PSCredential ($username, $secpw)

# $Cred = Get-Credential # Bruk denne hvis du vil taste inn passord og brukerid

Restart-PcsvDevice -TargetAddress <ServerName> -ManagementProtocol IPMI -Credential $Cred

Restart av server via MSDOS

NB! Husk kjør cmd som Administrator. Ved å trykke på Windows flaggtasten , søke ved å skrive CMD eller COMMAD, så høyreklikke på “Command Prompt”og velg “Run as Administrator”.

Denne metoden tar en pålogging mot serveren og så kjører man restart.

NET USE \\MyServer\IPC$ <Passord> /USER:<BrukerID>
Shutdown /r /t 3 /m \\<ServerName> 

NB! hvis du har passord som inneholder gåsetegn ” eller andre tegn som MSDOS ikke liker. Må du bruke kommandoen slik.

NET USE \\MyServer\IPC$ /USER:<BrukerID>
Shutdown /r /t 3 /m \\<ServerName> 

Da må du manuelt taste inn passordet.

Tipset er hentet fra denne artikkel.

Forslag til løsning av problemstillingen ‘An authentication error has occured. The function requested is not supported’

Frontbilde av Benjamin Davies (Unsplash)