Fem enkle og nyttige PowerShell tips #1

I denne første powershell tips artikkel tar jeg for meg litt om å kunne kjøre powershell som administrator fra MSDOS. Finne om det er COM port tilgjengelig. Er CPUen en 32- eller 64bit prosessor. List opp alle USB enheter tilkoplet. Sjekk hvilket hovedkort som benyttes.

Denne informasjonen kan jeg bruke videre. Fra å kunne tilkople et eksternt utstyr, kjøre manuelt eller automatisk operasjon, vite hvilket program man kan kjøres under installasjon, eller bestille hardware.

Kjør PowerShell som administrator i MSDOS

powershell.exe “Start-Process powershell -ArgumentList ‘-ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -NonInteractive -NoProfile -File c:\PSskript.ps1’ -Verb RunAs”

Finne COM port

$lptAndCom = ‘{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}’
get-wmiobject -Class win32_pnpentity | where ClassGuid -eq $lptAndCom | select name

Sjekke om maskinen har en CPU på 32 eller 64 bits

(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).OSArchitecture

Liste alle USB enheter tilkoplet

gwmi win32_diskdrive | ?{$_.interfacetype -eq “USB”} | select Model, Size

Finn hovedkort informasjon på din PC

Get-WmiObject -Class Win32_BaseBoard | Format-Table Manufacturer, Product, SerialNumber, Version

Vennligst registrer deg for nyheter!

Nå abonnert du på mine nye artikler. Tusen takk!

Det oppstod en feil under din registrering. Vær så snill, prøv på nytt.

TA Engen will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.