Fem enkle og nyttige PowerShell tips #1

I denne første powershell tips artikkel tar jeg for meg litt om å kunne kjøre powershell som administrator fra MSDOS. Finne om det er COM port tilgjengelig. Er CPUen en 32- eller 64bit prosessor. List opp alle USB enheter tilkoplet. Sjekk hvilket hovedkort som benyttes.

Denne informasjonen kan jeg bruke videre. Fra å kunne tilkople et eksternt utstyr, kjøre manuelt eller automatisk operasjon, vite hvilket program man kan kjøres under installasjon, eller bestille hardware.

Kjør PowerShell som administrator i MSDOS

powershell.exe “Start-Process powershell -ArgumentList ‘-ExecutionPolicy Bypass -NoLogo -NonInteractive -NoProfile -File c:\PSskript.ps1’ -Verb RunAs”

Finne COM port

$lptAndCom = ‘{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}’
get-wmiobject -Class win32_pnpentity | where ClassGuid -eq $lptAndCom | select name

Sjekke om maskinen har en CPU på 32 eller 64 bits

(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).OSArchitecture

Liste alle USB enheter tilkoplet

gwmi win32_diskdrive | ?{$_.interfacetype -eq “USB”} | select Model, Size

Finn hovedkort informasjon på din PC

Get-WmiObject -Class Win32_BaseBoard | Format-Table Manufacturer, Product, SerialNumber, Version

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]