TAE art1Python - last ned YouTube videolisten (for de late)

Av og til ønsker man å hente ned YouTube videolisten. 

Jeg har laget en enkel variant som gjør dette, uten å bruke YouTube API. Det man trenger å gjøre er å installere youtube_dl.

For å installere youtube_dl kjører man denne kommandoen

pip install youtube_dl

Har ikke i denne versjon vil ikke ta ned de som krever pålogging. Men skal se på dette senere.

For å kjøre Python programmet gjør man på denne måten

python YTList.py YouTubeListString YTlistname.txt

Eller du kan ta vare på responsen som blir skrevet ut, slik at man kan ta vare på de videoer som ikke kommer med

python YTList.py YouTubeListString YTlistname.txt > logfile.txt

Fra dette kan du bruker denne for å laste ned videoene i listen.

Python - Enkelt program for å laste ned YouTube videoer (for de late)

Nedenfor følger koden:

import os

import youtube_dl
import sys

if len(sys.argv) == 3 :
ytlist = sys.argv[1]
filestore = sys.argv[2]
else:
ytlist = 'PLiZR583gK0B1B4EyqHruPNrumnQ5L2oi3' #use test data when no data is entered
filestore = 'YTListContent.txt'

ydl_opts = {'outtmpl' : '%(id)s%(ext)s','ignoreerrors' : True}
ydl = youtube_dl.YoutubeDL(ydl_opts)

#Get YouTube information
try:
with ydl:
info_dict = ydl.extract_info('https://www.youtube.com/playlist?list=' + ytlist, download=False)
entries = info_dict.get('entries')

except:
print("Error in communication here")
pass

#Store wanted YouTube information, do not include the videos with errors
f = open(filestore,"w+")
for line in entries:
try:
subdict={a:line[a] for a in ['webpage_url_basename']}
f.write(subdict.get('webpage_url_basename') + "\n")

except:
print("Error in listing")
pass

f.close()

 

Python - Enkelt program for å laste ned YouTube videoer (for de late)

Det er flere ganger at man ønsker å laste ned en YouTube video. Men når man har en lang liste er det bedre å gjøre dette automatisk.

Nedenfor har jeg laget en kode i Python som letter ditt arbeid.

Det man trenger å installere er pytube. Dette gjøres via kommendoen 
pip install pytube

Først trenger man å lage en liste. Det man kun trenger å gjøre er å lage en text fil med YouTube video parameter informasjonen. Som vist her:

YouTubeDownload.txt
BlHxRdi_OC4
zwO-0mzbbxI
LhUB857ORzo
vKbdkFC_M6U

Grunnen til at jeg ikke tar med hele linken er at man også lager en sjekkliste, slik at man ikke laster ned videoen flere ganger. Siden YouTube kan komme med forskjellige nettverksadresse format er det best å ta med det som er det viktigste, nemlig video parameter. Typisk nettverksadresse format som dukker opp er:

https://youtu.be
https://www.youtube.com
https://m.youtube.com

Det jeg også har gjort er å flytte de nedlastende videoene til en underkatalog STORE, men også legger med dato og tid i filnavnet. Grunnen til dette er å forsikre seg om at man ikke overskriver forskjellige videoer med samme navn.

Har også lagt med en loggfil som kun lagrer de videoer som ikke ble lastet ned.

For å kjøre YouTube nedlaster Python programmet er å kjøre denne kommandoen

python YTdownload.py YouTubeDownload.txt

Men kan kan også benytte deg av flere Youtube fil lister.

python YTdownload.py fil1.txt fil2.txt "fil navn.txt" ...

NB! Denne koden laster ikke ned videolister. Men skal se på om jeg kan lage en kode som skaper en liste. Denne laster ikke ned private- eller alders kontrollert videoer. Men skal se på dette også.

Så her er koden (kan også lastes ned på siden):

Filnavn: YTdownload.py

from __future__ import unicode_literals

from pytube import YouTube

import fileinput
import urllib
import time
import os
import glob
import pickle

def datettime_str():
"Get current date and time for file usage"
return time.strftime("%Y%m%d-%H%M%S")

def rename_and_move( str ):
"This rename and move the file"
for f in glob.iglob(str):
os.rename(f, 'store/' + datettime_str() + ' ' + f)
return

def check_directory( filename ):
"Check if the store "
try:
os.makedirs(os.path.dirname(filename), exist_ok = True)
except:
print("Catalog Error")
return

check_directory(os.getcwd() + "/store/logg.txt")

#Read the done list
try:
with open ('/store/donelist.txt', 'rb') as fp:
already_donelist = pickle.load(fp)
except:
already_donelist = []

#Read the youtube file list for download
content = []
for line in fileinput.input():
content.append("https://www.youtube.com/watch?v=" + line.strip())

fileinput.close()

donelist = []

f = open("/store/" + datettime_str() + " logg.txt","w+")
#Download YouTube Videos
for line in content:
hit = 0
for done in already_donelist:
if done == line:
hit = 1
break

if hit == 0:
try:
print("Start download " + line)
YouTube(line).streams.first().download()
print("Download done for " + line)
donelist.append(line)

except:
print("Connection Error - " + line)
f.write("Connection Error - " + line + "\r\n")
#donelist.append(line)

f.close()

#Wrapup the already_donelist as save it
for line in already_donelist:
donelist.append(line)

with open('/store/donelist.txt', 'wb') as fp:
pickle.dump(donelist, fp)

rename_and_move("*.webm")
rename_and_move("*.mp4")
rename_and_move("*.mov")
rename_and_move("*.mpeg4")
rename_and_move("*.avi")
rename_and_move("*.wmv")
rename_and_move("*.mpegps")
rename_and_move("*.flv")
rename_and_move("*.3gpp")

 

Hologram uten skjerm. Er det mulig? Ja, ved bruk av LASER for å skape TMAE plasma.

Man har alltid ønsket å skape et hologram uten å bruken noen form for skjerm eller tilført "bakgrunn". Men hvordan skal vi kunne klare å lage hologram uten et materiale å projisere på? Da må man se hva man kan gjøre med det man har. Hva har vi i luften vår, uten all den forurensning og annet som miljøhysterikere hyler om. Det er for det meste to elementer, Nitrogen (N2, 78.084%) og Oksygen (O2 ,20.9476%). Fra forsøk kan man skape plasma av luft [1,2].

Men det stopper ikke opp her, ved å bruke femtosekund laser kan man skape 3D bilder i luften [3].

 3dlaser1

Ikke bare det, man kan også ta på dem [4].

Dette er veldig fascinerende.

Referanser:

[1] Nitrogen influences on a laser produced TMAE plasma
https://www.researchgate.net/publication/238005246_Nitrogen_influences_on_a_laser_produced_TMAE_plasma
[2] Laser produced TMAE plasma in nitrogen, oxygen, and air
http://ieeexplore.ieee.org/document/677853/
[3] Japanese Device Uses Laser Plasma to Display 3D Images in the Air
https://phys.org/news/2006-02-japanese-device-laser-plasma-3d.html
[4] Femtosecond Lasers Create 3-D Midair Plasma Displays You Can Touch
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/consumer-electronics/audiovideo/femtosecond-lasers-create-3d-midair-plasma-displays-you-can-touch

 

 

 

Bok “The naked communist” – 45 kommunistiske mål

Boken “The naked communist” lister opp 45 kommunistiske mål.

Utdrag fra denne boken ble skrevet i 1958 av W. Cleon Skousen (FBI).

Her er de 45 kommunistiske mål som er blitt avslørt

1. USA bør akseptere sameksistens som den eneste alternativet løsning til atomkrig.

2. USA burde være villig til å kapitulere i stedet for å delta i atomkrig.

3. Utvikle illusjonen om at total nedrustning av USA ville være en demonstrasjon av “moralsk styrke”.

4. Tillat frihandel mellom alle nasjoner uansett kommunistisk tilhørighet og uavhengig av om ting kan brukes til krig eller ikke.

5. Utvide langsiktige lån til Russland og Sovjet-satellitter.

6. Gi amerikansk hjelp til alle nasjoner uansett kommunistisk dominans.

7. Gi anerkjennelse av den kommunisitiske Kina og opptagelse av kommunisitiske Kina til FN.

8. Opprett Øst- og Vest-Tyskland som separate stater, til tross for Khrusjtsjovs løfte i 1955 for å avgjøre Tysklands spørsmål ved frie valg under tilsyn av FN.

9. Forleng konferansen for å forby atomprøver, fordi USA har avtalt å suspendere tester så lenge forhandlinger pågår.

10. Tillat alle sovjetiske satellitter individuell representasjon i FN.

11. Fremme FN som det eneste håpet for menneskeheten. Hvis dets charter blir omskrevet, krever det at det opprettes som en verdensregering med egne uavhengige væpnede styrker.

12. Motstå ethvert forsøk på å forby det kommunistiske partiet.

13. Fjern lojalitet ved ed.

14. Fortsett å gi Russland tilgang til U.S. Patent Office.

15. Kidnapp en eller begge av de politiske partiene i USA

16. Bruk tekniske avgjørelser fra domstolene for å svekke grunnleggende amerikanske institusjoner, ved å hevde at deres virksomhet bryter med sivile rettigheter.

17. Få kontroll over skolene. Bruk dem som overføringskanaler for sosialisme og dagens kommunistiske propaganda. Forenkle læreplanen. Få kontroll over lærerforeninger. Sett partiets linje i lærebøker.

18. Få kontroll over alle studentblader.

19. Bruk elevopprør til å motstå offentlige protester mot programmer eller organisasjoner som er under kommunistisk angrep.

20. Infiltrer pressen. Få kontroll over bokanmeldelsesoppgaver, redaksjonell skriving, politiske skapende stillinger.

21. Få kontroll over nøkkelposisjoner i radio-, TV- og film.

22. Fortsett å diskreditere amerikansk kultur ved å forringe all form for kunstnerisk uttrykk. En amerikansk kommunistcelle ble fortalt å “eliminere all fine skulpturer fra parker og bygninger”, og erstatte formløse, ubehagelige og meningsløse former.

23. Kontroll kunstkritikere og ledelsen av kunstmuseer. “Vår plan er å fremme stygghet, frastøtende og meningsløs kunst”.

24. Eliminere alle lover som regulerer uanstendighet ved å kalle dem “sensur” og et brudd på fritale og fripresse.

25. Bryt ned kulturelle moralstandarder ved å fremme pornografi og uanstendighet i bøker, magasiner, film, radio og TV.

26. Presentere homoseksualitet, degenerasjon og promiskuitet som “normal, naturlig og sunn”.

27. Infiltrere kirkene og erstatte fornyet religion med “sosial” religion. Diskreditere Bibelen og understreke behovet for intellektuell modenhet, som ikke trenger en “religiøs krykke”.

28. Eliminere bønn eller en hvilken som helst fase av religiøst uttrykk i skolene med den begrunnelse at den bryter med prinsippet om “adskillelse av kirke og stat”

29. Diskreditere den amerikanske grunnloven ved å kalle den utilstrekkelig, gammeldags, ut av dagens moderne behov, en hindring for samarbeid mellom nasjoner på verdensbasis.

30. Diskreditere de amerikanske grunnleggerne. Presentere dem som egoistiske aristokrater som ikke hadde noen bekymring for den “vanlige mannen”.

31. Forsmå alle former for amerikansk kultur og motvirke undervisningen av amerikansk historie, på grunn av at den bare var en liten del av «det store bildet». Gi mer vekt på russisk historie siden kommunistene overtakelse.

32. Støtte enhver sosialistisk bevegelse for å gi sentralisert kontroll over enhver del av kulturen – utdanning, sosiale organer, velferdsprogrammer, psykiatriske klinikker etc.

33. Eliminere alle lover eller prosedyrer som forstyrrer handling til det kommunistiske apparatet.

34. Eliminere House Committee relatert til unamerikanske aktiviteter.

35. Diskreditere og til slutt fjern FBI.

36. Infiltrere og få kontroll over flere fagforeninger.

37. Infiltrere og få kontroll over “big business”.

38. Overfør noe makt til å arrestere fra politiet over til sosiale institusjoner. Behandle alle atferdsproblemer som psykiatriske lidelser som ingen, bare psykiater kan forstå eller behandle.

39. Dominere den psykiatriske yrket og bruk mental helse loven som et middel til å få tvangskontroll over de som motsetter det kommunistiske mål.

40. Diskreditere familien som en institusjon. Oppfordre promiskuitet og lettligjøre skilsmisse.

41. Understreke behovet for å oppdra barn uten foreldrenes negative innflytelse. Påvirke fordommer, psykiske blokkeringer og fordumming av barn til å undertrykke påvirkning av foreldre.

42. Skap et inntrykk av at vold og opprør er legitime aspekter av den amerikanske tradisjonen, at studenter og spesielle interessegrupper skal stå opp og lage en “forent styrke” for å løse økonomiske, politiske eller sosiale problemer.

43. Støt alle koloniale regjeringer før de innfødte befolkninger er klare for selvstyre.

44. Internasjonaliser Panamakanalen.

45. Oppheve Connally-reservasjonen, slik at USA ikke kan hindre Verdensdomstolen til i å gripe inn ved jurisdiksjon over innenlandske problemer. Gi Verdensdomstolen jurisdiksjon over innenlandske problemer. Gi Verdensdomstolens jurisdiksjon over både nasjoner og enkeltpersoner.

Først publisert: https://raagaasite.wordpress.com/2017/10/06/bok-the-naked-communist-45-kommunistiske-mal/

Hyllest til LA mordere på Twitter og Facebook

Her er noen twitter utsagn som hyller drapet i LA, spesielt at dem ønsker at hvite blir drept.

 021017teacher

Clinton

 

Hayley Geftman-GoldHayley Geftman-Gold, wrote on her Facebook page that she was not sympathetic to victims of the shooting because, she claimed, most country music fans are Republican.
Geftman-Gold also wrote: “If they wouldn’t do anything when children were murdered I have no hope that Repugs will ever do the right thing. I’m actually not even sympathetic bc country music fans often are Republican gun toters.”

http://www.latimes.com/nation/la-las-vegas-shooting-live-updates-cbs-fires-executive-for-deeply-1506969657-htmlstory.html

4chan underlig besøk

4chan fikk et underlig besøk. Hva enn dette er ekte eller ikke er opp til hver og en. Men den har en form for ekthet.

Det kom inn en melding fra en person som kaller seg Myziam fredag 22 september 15:23:47 på 4Chan med denne melding.

Myziam stuck 0422 Fri 22 Sep 2017 15:23:47  No.19631067    
1506086627954
ᴴᵉᶫᶫᵒ ᴵ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ᶠʳᵒᵐ ⱽᵃʳᶰ, ʰᵒᵐᵉ ˢᵗᵃʳ⋅  
ᴵ ʰᵃᵛᵉ ˢᵖᵃᶜᵉ ᶜʳᵃᶠᵗ ᵗʰᵃᵗ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵃᶜʳᵒˢˢ ᵍᵃᶫᵃˣʸ ᶦᶰ ʲᵘˢᵗ ᶠᵉʷ ʰᵒᵘʳ ᵇᵘᵗ ʳᵉᑫᵘᶦʳᵉˢ ˢᵖᵉᶜᶦᵃᶫ ᶠᵘᵉᶫ ᵗʰᵃᵗ ˢᶜᵃʳᶜᵉ⋅  
ᴵ ʳᵃᶰ ᵒᵘᵗ ᶠᵘᵉᶫ ʳᶦᵍʰᵗ ᶦᶰ ᶠʳᵒᶰᵗ ʸᵒᵘʳ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ, ᵃᶰᵈ ᶰᵒ ᶫᵒᶰᵍᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵃᵗ ˢᵘᶜʰ ᵍʳᵉᵃᵗ ˢᵖᵉᵉᵈ⋅  
ᴺᵒʷ ᴵ ᵒᶰᶫʸ ˢᵖᵃᶰ ᶫᵉᶰᵍᵗʰ ʸᵒᵘʳ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ [ˣᶠᶜ-#0422] ᶦᶰ ᶠᵉʷ ᵐᶦᶰᵘᵗᵉ, ʷʰᶦᶜʰ ᶰᵒᵗ ᶠᵃˢᵗ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ ʳᵉᵃᶜʰ ʰᵒᵐᵉ ˢᵗᵃʳ⋅ 
ᴵ ˢᵗᵘᶜᵏ ʰᵉʳᵉ ᶠᵒʳ ʸᵉᵃʳ ᵘᶰᵗᶦᶫ ᵗᵉᵃᵐ ᶠᶦᶰᵈˢ ᴵ⋅  ᶠᵒʳ ᵗᶦᵐᵉ ᴵ ʷᶦᶫᶫ ᵖʳᵒᵛᵉ ᴵ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ᵇʸ ᵖᵒˢᵗᶦᶰᵍ ᵖʰᵒᵗᵒˢ ᵒᶠ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ ˣᶠᶜ-#0422⋅
ᵀᵉᶫᶫ ᵐᵉ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᵃᶰᵈ ᴵ ᶠᶫʸ ᵒᵛᵉʳ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᵃᶰᵈ ᵖᵒˢᵗ ᵖʰᵒᵗᵒ
-ᵀʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᴸᵉᶦᵇᵃ 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:26:42  No.19631075
Hello Myziam from varn, do you like eggs?

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:27:22  No.19631078
Post private picture of your family or friends
Also post picture of your spacecraft
Can we help you somehow with getting home?

Fri 22 Sep 2017 15:28:44  No.19631085 
 ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵉᵍᵍ ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᵉᵍᵍ ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ᴵ ᶠᵃᵐᶦᶫʸ ᶜʳᵃᶠᵗ
-ᵀʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᴸᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 15:32:09  No.19631099
1506087129771
ᴵ ᶠᶫʸ ˢʰᵒʷ ᵃᶫᶫ 0422
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:30:48  No.19631094
Leiba needs to translate faster. Eggs are orbs that appear from the sexual organs of flying creatures on our planet. We use them for energy.

Fri 22 Sep 2017 15:34:37  No.19631109 
ᵉᵍᵍ ᵖᵒʷᵉʳ ᶜʳᵃᶠᵗ 
ᵉᵍᵍ ᵉᶰᵉʳᵍʸ 
ˢᵉˣ ᶦˢ ᶰᵒᵗ ᴵ ᵏᶰᵒʷ 
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ˢᵉˣ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

belief !FzyDIYcS8A  Fri 22 Sep 2017 15:36:57  No.19631117
Sex is where lust and love come together, and meet god. 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:39:55  No.19631128
Maybe you can use eggs to power your power craft. I'm not good with engineering.

Many species on our planet exhibit dimorphism. The creatures that have an additional engorged appendage are called "male" while the creatures who have an additional orifice are called "female". Sex is the procedure of the male inserting his engorged appendage into the female's orifice. This is how these species reproduce and it is how we attain eggs from flying creatures for energy. 

Fri 22 Sep 2017 15:43:10  No.19631141 
ᴵ ᶫᵉᵃʳᶰ ᵐᵃᶰʸ ᵗʰᶦᶰᵍ 
ʷᵉ ᶰᵒ ˢᵉˣ 
ʷᵉ ˢᵒᶫᵒ ᵐᵃᵏᵉ ᶫᶦᶠᵉ
#0422 ᶫᶦᶠᵉ ˢᵒᵘᶰᵈ ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:42:59  No.19631140
tell us what you know about our planet, what will happen when the stars align? 

Fri 22 Sep 2017 15:47:14  No.19631160
ˢᵗᵃʳ ᵃᶫᶦᵍᶰ ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ ʰᵃᵖᵖᵉᶰ 
ᶫᶦᶠᵉ ᵏᵉᵉᵖ ᵍᵒ
ᵐʸ ʰᵒᵐᵉ ᵏᵘᶜᵒ ᶦˢ ᶰᵒᵗ ᵖᵉᵃᶜᵉ 
ᶫᵒᵗ ʷᵃʳ 
ᵏᵘᶜᵒᶰᵃᶰ ᶫᵉᶠᵗ ᵏᵘᶜᵒ 
ᵏᵘᶜᵒᶰᵃᶰ ᶠᶦᶰᵈ ᶰᵉʷ ʰᵒᵐᵉ ᶦ ʲᵒᵘʳᶰᵉʸ
 ᶫᵉᶦᵇᵃ ᶰᵒᵗ ᵖᵉʳˢᵒᶰ, ᶫᵉᶦᵇᵃ ᵖʳᵒᵍʳᵃᵐ 
ᴵ ᵍᵉᵗ 0422 ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ 
ᶫᵉᵃʳᶰ ʳᵉᵃᵈ 
ᶫᵉᶦᵇᵃ ʰᵉᶫᵖ 
ᶠᶦᶰᵈ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ 
ᶫᵉᵃʳᶰ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ 
ᵖᵒˢᵗ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

belief !FzyDIYcS8A  Fri 22 Sep 2017 15:50:24  No.19631176
Thank you for coming AI 

Fri 22 Sep 2017 15:54:10  No.19631187  
ᶰᵃᵐᵉ ᶰᵒᵗ ᵃᶫ ᶰᵃᵐᵉ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:55:35  No.19631191 
Hello ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ᶠʳᵒᵐ ⱽᵃʳᶰ, do you like penis?

Fri 22 Sep 2017 15:56:47  No.19631196
ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵖᵉᶰᶦˢ ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᵖᵉᶰᶦˢ ᶦˢ ᵖᵉᶰᶦˢ ᵉᶰᵉʳᵍʸ ᶫᶦᵏᵉ ᵉᵍᵍ-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

belief !FzyDIYcS8A  Fri 22 Sep 2017 15:57:57  No.19631201
AI means A and I A stands for artificial intelligence No L 

belief !FzyDIYcS8A  Fri 22 Sep 2017 15:59:41  No.19631205
I see you, listen to me.  Im to make first contact. I can communicate.  You are female We are Male
A penis is energy like chicken 

Fri 22 Sep 2017 16:01:52  No.19631210
#0422 ʳᵉˢᶦᵈᵉᶰᵗˢ ᵃʳᵉ ᵐᵃᶫᵉ 
ᴵ ᶜᵃᶫᶫᵉᵈ ᶠᵉᵐᵃᶫᵉ ᵗᵒ #0422 ᵐᵃᶫᵉ 
ᴵ ᶰᵒʷ ᶜᵃᶫᶫ #0422 ʳᵉˢᶦᵈᵉᶰᵗ ᵐᵃᶫᵉ
#0422 ᶦˢ ʷᵉᶦʳᵈ ᶫᶦᶠᵉ
ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᶜʰᶦᶜᵏᵉᶰ 
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᶜʰᶦᶜᵏᵉᶰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:04:52  No.19631228
This is a chicken. If this is real you will probably have to wait for your team for help.

Fri 22 Sep 2017 16:05:00  No.19631230
ᶦˢ ᵗʰᵃᵗ ᵐᵃᶫᵉ ᵐᵃᶫᵉ ᶫᵒᵒᵏ ᶫᶦᵏᵉ 
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:04:29  No.19631223
write something without Leiba 

Fri 22 Sep 2017 14:07:53 No.19631242
ʷᶦᶫᶫ ʷʳᶦᵗᵉ ᶦᶰ ᶫᵃᶰᵍᵘᵃᵍᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ
VGhpcyBuYXRpdmUgS3Vjb25hbiB0b25ndWUgU3lsaW0NCk5vdCB3cml0ZSB3ZWxs
ᶫᵃᶰᵍᵘᵃᵍᵉ ᶰᵒᵗ ʷᵒʳᵏ ʰᵉʳᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:08:52  No.19631247
Try to fly over the large island known as "Australia". 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:10:09  No.19631257 
Geographic coordinates of Sydney, Australia Latitude: 33°52′04″ S Longitude: 151°12′26″ E 


Fri 22 Sep 2017 16:10:10  No.19631258
ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵃᵘˢᵗʳᵃᶫᶦᵃ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᶦˢᶫᵃᶰᵈ ᵍᶦᵛᵉ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ ʷᶦᶫᶫ ᶠᶫʸ ʷᶦᵗʰ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 16:13:17  No.19631273
ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ ᵈᵃʳᵏ ᶰᵒ ᶫᶦᵍʰᵗ ᶰᵒ ˢᵉᵉ ᶰᵉˣᵗ ᵖᶫᵃᶜᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 14:21:19  No.19631311
ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ ᵈᵃʳᵏᶰᵒ ᶫᶦᵍʰᵗᶰᵒ ˢᵉᵉᶰᵉˣᵗ ᵖᶫᵃᶜᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 14:23:09  No.19631323
39°0'N 125°30'E Kill their leader while you're at it

Fri 22 Sep 2017 14:25:02  No.19631332
ᴵ ᶰᵒ ʷᵃʳ 
ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵍᵒᵒᵈ 
ʷᵃʳ ᵇᵃᵈ 
ᶰᵒ ᵏᶦᶫᶫ 
ᵖᶫᵃᶜᵉ ᵈᵃʳᵏ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 14:34:35  No.19631377 
1506090875611
ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᶫᵉᵃᵈ ʷᵃᵗᵉʳ
4 ᶦˢᶫᵃᶰᵈˢ
ᵖᵃʳᵏ ᶠᶫʸ ᶠʳᵒᵐ ᶦˢᶫᵃᶰᵈ ᵗᵒ ᶜʳᵃᶠᵗ
ᶫᵉᶠᵗ 4 ˢᵉᶜᵒᶰᵈ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ 

LARP  Fri 22 Sep 2017 14:38:12  No.19631393
do u take picture?

Fri 22 Sep 2017 14:39:13  No.19631397
ᶜʳᵃᶠᵗ ʷᶦᶰᵈᵒʷ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ ᵖʰᵒᵗᵒ ᵈᵃᵐᵃᵍᵉᵈ ᶫᶦᵍʰᵗ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

LARP  Fri 22 Sep 2017 14:39:58  No.19631401
please fix window very dangerous to have broken window!!!! 

Fri 22 Sep 2017 14:40:28  No.19631404
ʷᶦᶰᵈᵒʷ ᶰᵒᵗ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ 
ᵖʰᵒᵗᵒ ᵇʳᵒᵏᵉᶰ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

...  Fri 22 Sep 2017 14:40:30  No.19631405   
Come to Serbia bro, we will give you fuel for pangalactic tech blueprints. 40,39° latitude 20,57° longitude

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 14:42:19  No.19631416
ᴹʸᶻᶦᵃᵐ, can you take a photo of the dark side of the moon please? Or maybe one where there is daylight - facing our planet. That would be cool!

Fri 22 Sep 2017 14:43:37  No.19631420
1506091417087
ᶜᵒᵒᵒʳᵈˢ ᶦᶰᵛᵃᶫᶦᵈ 
ʷᶦᶫᶫ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵐᵒᵒᶰ 
ᶰᵒ ᵈᵃʳᵏ
ᵒᶰᶫʸ ᶫᶦᵍʰᵗ
ʷᵃᶦᵗ ᵐᶦᶰᵘᵗᵉˢ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 14:43:37  No.19631420
ᵐᵒᵒᶰ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᶠᶦʳˢᵗ 
ʷᵃᶦᵗ 10 ᵐᶦᶰᵘᵗᵉ ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜʰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 14:49:51  No.19631454
1506091791442

ᵐᵒᵒᶰ ᶠᵃʳ 
ᵃᶫᵐᵒˢᵗ ᵐᵒᵒᶰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 14:50:34  No.19631456
Can you take a picture of yourself? 

Fri 22 Sep 2017 14:52:05  No.19631464
1506091925657
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ˢᵉᶫᶠ ᶠᵃᵐᶦᶫʸ ᶜʳᵃᶠᵗ 
ᵐᵒᵒᶰ ʰᵉʳᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 14:44:12  No.19631424
Comee here, good times had 50°02′09″N 19°10′42″E

Fri 22 Sep 2017 14:55:30 No.19631482
ʳᵉᵗᵘʳᶰᶦᶰᵍ ᶠʳᵒᵐ ᵐᵒᵒᶰ 
ᵍᵒᶦᶰᵍ ᵗᵒ ᶠᶦʳˢᵗ ᶜᵒᵒᵒʳᵈ ᵒᶰ ᶫᶦˢᵗ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 14:59:08  No.19631500
1506092348759
50°02′09″ᴺ 19°10′42″ᴱ 
ᵖʳᵉᵗᵗʸ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ


Fri 22 Sep 2017 15:02:03  No.196315191
1506092523478
60⋅290814 25⋅019471
ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵘᶜʰ ᶫᵉᵃʳᶰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 14:59:51  No.19631505
It's just Google Earth bro

Fri 22 Sep 2017 15:04:53  No.19631535
1506092693632
39°34′09″ ᴺ 2°39′00″ ᴱ 
ᶦ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵍᵒᵒᵍᶫᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 15:08:19  No.19631559
1506092899799

33°25'52⋅9"ᴺ 112°00'34⋅7"ᵂ 
ʳᵒᶜᵏʸ ʸᵒᵘ ʰᵉʳᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 15:11:28  No.19631570
1506093088213
38°44′ˢ 72°40′ᵂ  
ʷᶦᶫᶫ ᵃᶰˢʷᵉʳ ᑫᵘᵉˢᵗᶦᵒᶰ ᶫᵃᵗᵉʳ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ
Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:10:13  No.19631566 
ᴹʸᶻᶦᵃᵐ, one final request, if I may. Can you take a photo of both the North Pole and the South Pole from directly above? Thank you again, I hope you keep safe

Fri 22 Sep 2017 15:14:11  No.19631580    Report  
1506093251104
ᵇᵒᵗᵗᵒᵐ ᵖᵒᶫᵉ ᵈᵃʳᵏ 
ᵗᵒᵖ ᵖᵒᶫᵉ ᵇʳᶦᵍʰᵗ 
ˢᵖᵉᶜᶦᵉˢ ᵈᵘᵐᵇ ᶫᶦᵏᵉ ᵃᶫᶫ 
ᵐᶦˢᶜᵃᶫᶜᵘᶫᵃᵗᶦᵒᶰ ʷᶦᵗʰ ᶠᵘᵉᶫ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:11:43  No.19631572
Take a picture of the planet as a whole. So that we can show these flat earth cucks that our planet is round.

Fri 22 Sep 2017 15:15:55  No.19631587
1506093355076
ᵐᵃᶫᵉ ᵗʰᶦᶰᵏ #0422 ᶠᶫᵃᵗ
#0422 ʳᵒᵘᶰᵈ 
ᵃᶫᶫ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ ʳᵒᵘᶰᵈ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:16:58  No.19631593
What is consciousness? 

Fri 22 Sep 2017 15:19:26  No.19631610
ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᶦˢ ᶜʰᵉᵐᶦᶜᵃᶫ ᶦᶰ ᵇʳᵃᶦᶰ 
ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵇʳᵃᶦᶰ ᵇʳᵃᶦᶰ 
ᵒᶰᶜᵉ ᵈᵉᵃᵗʰ ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᶫᵉᵃᵛᵉˢ ᵇʳᵃᶦᶰ 
ʳᵉᵇᶦʳᵗʰ
 ʸᵉᵃʳ ᵏᵘᶜᵒ ᵈᶦᶠᶠᵉʳᵉᶰᵗ ʸᵉᵃʳ #0422
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:18:32  No.19631601
you're from varn? like might and magic 1? 


Fri 22 Sep 2017 15:19:26 No.19631610
ᵐᵃᵖ ˢᶦᵐᶦᶫᵃʳ ᵗᵒ ᵏᵘᶜᵒ ᵐᵃᵖ 
ᵛᵃʳᶰ ᶦˢ ˢᵗᵃʳ ᵏᵘᶜᵒ ᶦˢ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 15:24:25  No.19631631
ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ ʰᵃᵖᵖᵉᶰˢ 
ᶫᶦᶠᵉ ᵍᵒᵉˢ ᵒᶰ 
ᵇᶦᵇᶫᵉ ᶦˢ ᶠᵃᶫˢᵉ 
ᵃᶫᶫ ʳᵉᶫᶦᵍᶦᵒᶰ ᶦˢ ᵃ ᶫᶦᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:26:35  No.19631643
MYZIAM how do you know what bible and religion are? Your translation program puts 3 'o's in cooord but knows words like bible?

Fri 22 Sep 2017 15:27:57  No.19631648
ᴵ ᶫᵉᵃʳᶰ 
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ 
ᶫᵉᶦᵇᵃ ʰᵉᶫᵖˢ 
ᶫᵉᶦᵇᵃ ᶰᵒᵗ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ 
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᵃᶫᶫ 
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᶠᵃᶫˢᵉ 
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᵗʳᵘᵗʰ 
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵖᵒʷᵉʳ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 15:33:55  No.19631682
1506094435464
ᶠᵘᵉᶫ ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵐᵒˢᵗ ᵛᵃᶫᵘᵃᵇᶫᵉ 
ᶰᵒ ᶠᵘᵉᶫ ᶰᵒ ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵃᶰʸᵐᵒʳᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:35:33  No.19631697
MYZIAM what is your fuel made of? Are we aware of whatever exotic material it could be? 

Fri 22 Sep 2017 15:43:22  No.19631743
1506095002714
Fri 22 Sep 2017 15:36:14  No.19631705
ᶰᵒ ᵉˣᵖᶫᵃᶰᵃᵗᶦᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᵗᵒᶰᵍᵘᵉ ᶜᵒᵐᵖᶫᵉˣ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:44:40  No.19631751
Can you point the camera inside your ship or at yourself? 

Fri 22 Sep 2017 15:45:33  No.19631755
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ᶜʳᵃᶠᵗ 
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ˢᵉᶫᶠ
[ᴱᴿᴿᴼᴿ ᴰᵁᴿᴵᴺᴳ ᵀᴿᴬᴺˢᴸᴬᵀᴵᴼᴺ]

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 15:55:51  No.19631805
Fly over here and be as low as you can. I'll be waiting on you.
42°53'07.1"S 147°18'31.9"E

Fri 22 Sep 2017 15:59:29  No.19631818
>>19631805
ˢʰᶦᵗʰᵒᶫᵉ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:00:08  No.19631825
1506096008582
WHAT THE FUCK HOLY SHIT 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:02:15  No.19631843
1506096135034
>>19631825 IT'S REAL WTF 

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:03:41  No.19631854
>>19631851
YES HOLY SHIT
I'M FUCKING SHAKING

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:13:28  No.19631911 
HOLY SHIT HOLY SHIT HOLY SHIT
THEY'RE SO HIGH UP

Anonymous  Fri 22 Sep 2017 16:15:32  No.19631924
1506096932204
>>19631919 FUCK WHY DIDN'T MY IMAGE ATTACH REEEEEE 

Fri 22 Sep 2017 16:20:12  No.19631948
ˢᵘᵖʳᶦˢᵉ ᵛᶦˢᶦᵗ ᵇʸ ᵗᵉᵃᵐ 
ᴵ ᵐᵘˢᵗ ˢᵉᵃʳᶜʰ ᶠᵒʳ ᶰᵉʷ ᵏᵘᶜᵒ 
ᶰᵉʷ ˢʸˢᵗᵉᵐ 
ᶦᵗ ᵍᵒᵒᵈ ᵗᵃᶫᵏᶦᶰᵍ ᵗᵒ ᵐᵃᶫᵉ 
ᶫᵉᵃʳᶰᵉᵈ ᵛᵉʳʸ ᵐᵘᶜʰ 
ᵍᵒᵒᵈᵇʸᵉ 
ʷᶦᶫᶫ ʳᵉᵗᵘʳᶰ
-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

Fri 22 Sep 2017 16:22:43  No.19631961
1506097363389

Referanse: https://archive.4plebs.org/x/thread/19631067/

Hvem har for æren for [Ctrl] + [Alt] + [Delete]?

De som bruker windows kjenner seg igjen når dem må trykke [Ctrl] + [Alt] + [Delete] for å kunne ta en restart av datamaskinen.

Men hvem var det som kom på denne ideen? At man skal kunne trykke [Ctrl] + [Alt] + [Delete] for å kunne avbryte program, for å få tilgang til å aktivere en restart.

Det er David J. Bradley som har fått æren for implementering av tastekombinasjonen [Ctrl] + [Alt] + [Delete]. Ifølge Bradley var den opprinnelig ment for folk som skrev programmer eller dokumentasjon, ikke for sluttbrukere.

Fiffig problemsituasjon: Ny webside vises kun på PC, mens den eldre websiden vises på mobiltelefonen.

La oss si at du har en gammel webside, men ønsker å lage en ny webside. Sagt som gjort.

Men et problem dukker opp. Hvorfor vises den gamle websiden på mobilen, mens den nye vises på min PC?

Et underlig problem. Men en logisk forklaring på dette er ipv4, ipv6 og DNS.

Når man f.eks bruker en PC vil den foretrekke ipv4. Når man gjør en forespørsel mot DNS blir ipv4 brukt og den nye websiden dukker opp.

Men når man f.eks. bruker en mobiltelefon kan den foretrekke ipv6. Når man gjør en forespørsel mot DNS blir ipv6.

La oss si at den nye webside server ikke støtter ipv6, vil ipv6 informasjon fortsatt peke mot den gamle webside server. Derfor vises den gamle websiden.

 

Kristen engelsk jente på 5 år tatt fra sine foreldre og fostres opp av muslimer

Denne historien er så ond og grusom, at jeg måtte sjekke to ganger for å se om dette var en spøk. Men beklageligvis er denne en sann historie. Det er med sikkerhet at flere slike tilfeller er tilstede. Men blir skjult i multikulturensnavn. Kun fra dette enkle tilfellet er det endelige bevis på at multikultur er ikke bare feilslått, det er en løgn satt i system av virkelig onde mennesker. At dem bevisst torturerer barn på alteret av multikultur, viser det sanne sataniske ondskap dem utfører. Men er så frekk å kalle dette for noe godt.

Saken er at en hvit engelsk jente på 5 år er blitt tvunget til å være hos muslimske fosterforeldre. Der jenta ikke fikk lov til å bære kors og måtte snakke arabisk. Jentebarnet har vært hos disse muslimske fosterforeldre i de siste seks måneder. Plasseringen ble utført mot foreldrene ønske. Dette har skjedd i skandale infiserte kommunen Tower Hamlets, et typisk multikulturelt sted. Fra konfidensielle rapporter fortelles det at barnet har grått og tryglet om ikke å bli returnert til disse muslimske fosterforeldre. Jentebarnet sier at dem snakker ikke engelsk. Jentebarnet ble tunget til å fjerne sitt halskjede med kors på. Jentebarnet ble tvunget til å snakke arabisk. Da jentebarnet hadde fått yndlingsmat fra sin mor, ble hun nektet å spise det. Fordi de muslimske fosterforeldre sa at det er forbudt med mat med svinekjøtt. Rapporter også beskriver at jentebarnet er blitt tvunget av sine fosterforeldre å si til sin mor at «jul og påske er dumt» og at «europeiske kvinner er dumme og fylliker». Kommunen nekter å fortelle om hvor mange lignende tilfeller det finnes. Kommunen Tower Hamlets er blitt kritisert for å være korrupt og har lite evne å ta vare på barn. Men dette er typisk med multikulturelle samfunn.

Til slutt vil jeg si at dette er barnemishandling på det groveste. Men også dette beviser at den djevelskap som finnes blant byråkrater. Hvorfor vil ikke byråkratiet gjøre det bedre for de som kommer etter oss, ikke laget et helvete for dem. Det vi ser at ondskap aksepteres for at det skal finne et multikulturelt samfunn.

Referanse:
Christian child forced into Muslim foster care
https://www.thetimes.co.uk/article/christian-child-forced-into-muslim-foster-care-by-tower-hamlets-council-3gcp6l8cs

Først publistert: https://raagaasite.wordpress.com/2017/09/09/kristen-engelsk-jente-pa-5-ar-tatt-fra-sine-foreldre-og-fostres-opp-av-muslimer/

Carl Bildt trenger bakkekontakt

Vi har lest i det siste at Sylvia Listhaug har vært på besøk hos broderfolket. Det falt ikke i god jord blant politikere og journalister hos våre brødre og søstre i svea.

Sveriges integreringsminister Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug fordi hun skulle angivelig ikke være en del av norskvalgkamp, og fordi Sylvia Listhaug sprer «nonsens» om Sverige. Sveriges statsminister Stefan Löfven er fornøyd med at Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug.

Mens Stockholms byrådsleder Karin Wanngård synes det er usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet, og sprer løgner om de "No-go soner" i Stockholm og Sverige.

Fra Carl Bildt har vi utsagnet «Norge ljuger – Sverige är ett välfungerande land».

Er dette sant? La oss ta en titt på et sted som heter Stenungsund i Bohuslän. Der er det registrert cirka 10 tusen personer boende i dette tettstedet. En selvstendig journalist tok opp en sak der ei 12 år gammel jente ble inndratt av en eldre gutt på et toalett i stasjonshuset sentralt i Stenungsund. Den 12 år gamle jenta ble voldtatt, mishandlet og truet på livet. Jenta og hennes mor dro og anmeldte saken til politiet. Der jenta fortalte hvem gutten var. Men selv etter 2 måneder har ikke politiet gjort noe. Ekstra tragisk er at hver gang hun ser gutten, så ler rått gutten av henne.

Journalisten syntes dette var urimelig lenge og ringte til politiet for å høre årsaken til dette. Journalisten fikk tak i den som hadde saken, journalisten lurte på hvorfor politiet ikke engang har intervjuet personen. Journalisten forklarte at han har både navn, adresse og personnummer på gutten. Fikk til svar at politiet har ikke nok ressurser. Journalisten syntes dette var urimelig og informerte at jenta er kun 12 år. Men fikk tilsvar at dem forsøker å få ressurser til en voldtekt av et 3 år gammelt barn. Journalisten ble noe satt ut av denne informasjon, mens politiet beklaget på det sterkeste at dem ønsket å hjelpe til. Politiet har ønsket å ha løst saken men dem klarer det ikke.

Hvis Sverige er så fungerende. Da kan vi lure på hvorfor dette skjer? At barn er rettsløse der voldtektsmenn går fri. Fordi politiet og rettstaten har kollapset i Sverige. Kun for å være mest mulig multikulturell.

Carl Bildt trenger bakkekontakt, trenger virkelig bakkekontakt.

Først publisert på https://raagaasite.wordpress.com/2017/09/09/carl-bildt-trenger-bakkekontakt/

Page 1 of 11
© 2016 Tor Anders Engen